Wen Jiabao
Chinese premier
Wen
Pronunciation: wun
Jiabao
Pronunciation: jah-bou