Gordon Smith
U.S. senator for the state of Oregon
Gordon
Pronunciation: GOR-duhn
Smith
Pronunciation: smith