Yoichiro Nambu
co-winner of the 2007 Nobel Prize in Physics
Yoichiro
Pronunciation: yo-ee-chee-ro
Nambu
Pronunciation: NAHM-boo