Cho Seung-Hui
killer in the Virginia Tech massacre, 2007
Cho
Pronunciation: jo
Seung-Hui
Pronunciation: sung-hee