• Zavala
  • Pronunciation: sah-VAHL-ah
Origin: Spanish