• Xiang
  • Pronunciation: shee-AHNG
Origin: Chinese