• Sathyavagiswaran
  • Pronunciation: saht-YAH-vah-GEES-wah-rahn