• Kashiwahara
  • Pronunciation: kahsh-ih-wah-HAR-ah